Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola Publicznego w Ryczywole

Przedszkole Publiczne w Ryczywole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkoleryczywol.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie dotyczy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Matuszak.
 • E-mail: e.matuszak@przedszkoleryczywol.pl
 • Telefon: 672837160

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Publiczne w Ryczywole – Elżbieta Matuszak
 • Adres: 64-630 Ryczywół
  ul. Brzozowa 16
 • E-mail: e.matuszak@przedszkoleryczywol.pl
 • Telefon: 67 28 37 160

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole jest budynkiem parterowym.

Do budynku prowadzą 2 wejścia oznaczone nr 1 i 3. Do wejść prowadzą schody (po 1 stopniu), brak podjazdu dla wózków.

Sekretariat znajduje się na parterze – pomieszczenie nr 9.

W przedszkolu nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • obsługa strony dostępna z klawiatury (przy użyciu Tab, Enter, Home, End, Page up, Page Down),
 • przełącznik rozmiaru tekstu
 • przełącznik kontrastu strony,
 • przełącznik układu strony,
 • Atrybuty ARIA – na potrzeby czytników ekranowych

 

Inne informacje i oświadczenia

 • strona zgodna z WCAG 2.1

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego