06.07.2018 r. – złożenie raportu końcowego.

Elżbieta Matuszak

14.05.2018 r. – zakończenie projektu POWER Mobilność kadry edukacji szkolnej – Edukacja językowa bez barier, poznajemy świat i wchodzimy w przyszłość!”

Elżbieta Matuszak

W dniach od 08.04.2018 r do 14.04.2018 r. odbył się ostatni wyjazd nauczycielek Przedszkola Publicznego w Ryczywole na szkolenie językowe do Wielkiej Brytanii.

Elżbieta Matuszak

W lutym 2018 r planowany jest wyjazd 5 nauczycielek Przedszkola Publicznego w Ryczywole na szkolenie językowe w Wielkiej Brytanii. Wyjazd będzie 14 dniowy – czas trwania od 11.02.2018 r. do 24.02.2018.r.

Elżbieta Matuszak

W dniach 03.11..2017 r. odbędzie się II rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanym w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole na dwie mobilności 7-dniowe i jedną mobilność 14 – dniową.

Elżbieta Matuszak

Kolejny wyjazd na szkolenie językowe w Wielkiej Brytanii – miejscowości Bournemouth – czas trwania od 25.06.2017 r. do 08.07.2017 r.

Elżbieta Matuszak

W wyniku rezygnacji jednego uczestnika z udziału w projekcie POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanym w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole w dniach 23.02.2017 – 24.02.2017 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na dwie mobilności 7-dniowe i jedną mobilność 14 – dniową.

Elżbieta Matuszak

MOBILNOŚĆ I – wyjazd nauczycieli na I szkolenie językowe w Wielkiej Brytanii w miejscowości Bournemouth – czas trwania – od 29.01.2017 r. do 11.02.2017 r.

Elżbieta Matuszak

Regulamin rekrutacji nauczycieli
Przedszkola Publicznego w Ryczywole
do projektu POWER SE
Mobilność edukacyjna kadry szkolnej
1. Nauczyciele zostali poinformowani o możliwości wzięcia udziału w kursie językowym w Wielkiej Brytanii podczas spotkania informacyjnego – zebrania.
2. Nauczyciele zgłaszają Dyrektorowi chęć udziału w szkoleniu/szkoleniach językowych w formie pisemnej – deklaracje.
3. Nauczyciele określają swoją znajomość języka angielskiego oraz swoje potrzeby szkoleniowe.
4. Na podstawie złożonej deklaracji Komisja w składzie dyrektor, sekretarz, członek rady pedagogicznej dokonuje wyboru uczestników i zatwierdza decyzję podpisując wniosek.
5. Zakwalifikowany uczestnik przed każdą mobilnością podpisuje umowę i oświadczenie,
6. Zakwalifikowany do projektu nauczyciel może wziąć udział w jednej lub w kilku mobilnościach.
7. Udział tego samego nauczyciela w kilku mobilnościach może wymagać poniesienia częściowych, własnych nakładów finansowych wynikających ze zmiany kursu euro.
8. Zdeklarowanie przez nauczyciela udziału w projekcie zobowiązuje uczestnika do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres trwania projektu.
9. Kryteria rekrutacji:
> złożenie deklaracji, potwierdzającej chęć udziału w projekcie,
> prawo do udziału w projekcie ma każdy nauczyciel zatrudniony w placówce (bez względu na płeć, wiek, preferencje seksualne),
> elementarna znajomość języka angielskiego,
> dyspozycyjność – wyjazd uczestnika projektu wiąże się z utrudnieniami organizacyjnymi dla przedszkola, tj.: planowanie zastępstw,niemożność zmiany już zatwierdzonego terminu szkolenia. W związku z tym ważna jest dyspozycyjność i elastyczność osób zainteresowanych udziałem w mobilnościach. Szkolenia mogą być planowane w okresach niskiej frekwencji dzieci w placówce – ferie zimowe oraz wakacje – tak aby nie utrudniać pracy placówki.
10. Po zakończeniu każdej mobilności uczestnik zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji swoich działań (Mobility Tool) oraz upowszechniania tych działań.
11. Rekrutacja trwa od 28.10.2016 r. do 31.10.2016 r.
12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie – w przypadku zdarzeń losowych (choroba uczestnika, choroba dziecka pracownika itp.) – składając u dyrektora stosowne oświadczenie i dokumenty (zwolnienie lekarskie).
13. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie Komisja Rekrutacyjna ponownie rekrutuje nauczycieli na wolne mobilności – rekrutacja uzupełniająca.
14. Dyrektor zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku kiedy będzie to konieczne.

Elżbieta Matuszak

 

 

Przedszkole Publiczne w Ryczywole

realizuje projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

tytuł projektu

Edukacja językowa, bez barier poznajemy świat i wchodzimy w przyszłość

2 lutego 2016 r. Przedszkole Publiczne w Ryczywole aplikowało wniosek do ERASMUSA+ dotyczący szkolenia językowego dla nauczycieli w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej. W kwietniu 2016 r. otrzymaliśmy odpowiedz, że przedszkolny wniosek Edukacja językowa, bez barier poznajemy świat i wchodzimy w przyszłość został pozytywnie oceniony, jednak z powodu braku środków finansowych został skierowany na listę rezerwową z adnotacją, że ostateczna decyzja o finansowaniu wniosku zostanie podjęta do połowy grudnia 2016 r. Odpowiedź o skierowaniu wniosku do realizacji, otrzymaliśmy wcześniej – w połowie października 2016 r. – z informacją, że przyznano placówce 318593,36 zł z prośbą o ponowne zweryfikowanie wniosku. Weryfikacja była konieczna, gdyż od ERASMUSA+ nasz wniosek został przejęty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także zmieniły się warunki finansowania wniosku. W ostateczności Przedszkole Publiczne w Ryczywole otrzymało 223211,88 zł środków finansowych na szkolenia językowe dla zainteresowanych nauczycieli. Swój udział w projekcie zdeklarowało 7 nauczycielek, które w sumie zrealizują 19 mobilności. Projekt będzie trwał 18 miesięcy od 15 listopada 2016 r. do 14 maja 2018 r. Głównymi celami projektu, ściśle powiązanymi z Koncepcją Pracy Przedszkola na lata 2015-2020 są:

  • podwyższenie kompetencji językowych nauczycieli i przygotowanie ich do podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
  • podwyższenie kompetencji językowych wychowanków poprzez niesformalizowany sposób edukacji językowej, dostosowanej do możliwości psychofizycznych dzieci,
  • jeśli to tylko będzie możliwe – nawiązanie współpracy z zagranicznym przedszkolem – poznanie dzieci tam uczęszczających, ludzi tam pracujących i funkcjonowanie tej placówki

Uogólniając, w wyniku realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola oraz udziałowi w projekcie POWER SE chcemy żeby nasi wychowankowie się rozwijali, żeby byli przygotowani do przyszłości, żeby byli otwarci na świat, prezentując siebie w tym świecie jako ludzi wykształconych i szczęśliwych, mających wpływ na jakość tego, co się w owym świecie dzieje. Bardzo szybki postęp cywilizacyjny, ogromna migracja ludzi, coraz większa wszechobecność wielokulturowości wymusza nabywanie przez ludzi umiejętności językowych, które zapewnią jednostkom integrację ze społeczeństwem i rozumienie otoczenia. Właśnie taki obraz człowieka umożliwi edukacja językowa od najmłodszych lat.

Elżbieta Matuszak